تماس مجله

تماس اصلی

امیررضا دهقانیان
سردبیر
دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، ایران

دفتر مجله علوم پزشکی صدرا، کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی شیراز، خیابان نشاط، باشگاه دانشجویان، شیراز، ایران 

http://smsj.sums.ac.ir/index.php/index/index :تارنامه 


تلفن: +98 71 32122970
فاکس: +98 71 32122970
ایمیل: adehghan@sums.ac.ir

تماس حمایت

معصومه رامبد
ایمیل: rambod.sadra.sums@gmail.com