نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار؛ مرکز تحقیقات روانپزشکی و علوم رفتاری، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، ایران

2 کارشناس ارشد روانشناسی بالینی؛ بیمارستان ابن سینا، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، ایران

3 دانشجوی پزشکی؛ کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی شیراز ، شیراز، ایران

4 دانشیار؛ مرکز تحقیقات علوم اعصاب، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، ایران

چکیده

مقدمه: هدف از مطالعه­ی حاضر بررسی خصوصیات روان­سنجی فرم C مقیاس چند وجهی منبع کنترل سلامت در جامعه­ی ایرانی است.روش کار: حدود 375 کارمند دانشگاه علوم پزشکی شیراز (160 مرد و 215 زن) با میانگین سنی 13/38 ± 5/8 (با دامنه سنی 21- 78) با روش نمونه­گیری تصادفی طبقه­ای مورد بررسی قرار گرفتند. کلیه آزمودنی­ها به ابزارهای پرسشنامه جایگاه مهار درونی- بیرونی (IPC) لونسون و فرم C مقیاس چند وجهی منبع کنترل سلامت پاسخ دادند. حدود %5 از آزمودنی­ها تحصیلات زیر دیپلم و %67 تحصیلات دانشگاهی داشتند و  از بین این افراد %65 متأهل بودند.نتایج: مطالعه­ی حاضر نشان داد که مقیاس چندوجهی منبع کنترل سلامت دارای پایایی قابل قبول با ضریب آلفای  85/0 و در مورد خرده_ مقیاس­ها ضریب بین 63/0 الی 79/0 بدست آمده است. در خصوص روایی ابزار، از روش­های روایی صوری، روایی همزمان و روایی سازه استفاده شده است. بر اساس روایی سازه، آزمون در فرم فارسی دارای 4 عامل است. در خصوص روایی همزمان، آزمون همبستگی قابل قبولی با پرسشنامه­ی جایگاه مهار درونی- بیرونی لونسون داشت.یافته­ها: با توجه به یافته­های این بررسی این فرم جهت اندازه­گیری منبع کنترل سلامت در جمعیت بزرگسال روایی و پایایی قابل قبولی دارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Investigation of the Properties of Form C Psychometrics from the Multi-dimensional Scale of the Locus of Health Control on Normal Adults

نویسندگان [English]

 • Arash Mani 1
 • Negar Ahsant 2
 • niousha Nakhlparvar 3
 • Aliakbar Asadi pooya 4

1 Research Center for Psychiatry and Behavioral Sciences, Shiraz University of Medical Sciences, Shiraz, Iran

2 Ibn-Sina Psychiatry Hospital, Shiraz University of Medical Sciences, Shiraz, Iran

3 Student Research Center,Shiraz University of Medical Sciences, Shiraz, Iran

4 Shiraz Neuroscience research Center,Shiraz University of Medical Sciences, Shiraz, Iran

چکیده [English]

Background: The purpose of the current study is the investigation of the properties of Form C psychometrics from the Multi-dimensional Scale of the Locus of Health Control in Iranian community.
Methods: In order to study the psychometric properties of Form C from the ultidimensional Scale of the Locus of  of Health Control, about 375 employees of Shiraz University of Medical Sciences (160 males and 215 females) with a mean age of 38/13 ± 8/5 (range of 21- 78 years old) were randomly selected using stratified sampling method. All the participants responded to Lutsen Internal-External Control (IPC) questionnaire as well as Form C of the Multi-dimensional Scale of the Locus of Health. About 5% of the participants had high school education and 67% had university education among which 65% were married.
Results: Regarding instrument reliability, the results of this study show that the Multidimensional Scale of the Locus of Health Control (Form C) has a good reliability, since the alpha coefficient calculated in this study was 0/849 and in the subscale scales 0/63 to 0/79. In terms of instrumental validity, formal validity, coincidence, and structural validity were used. The results showed that the validity of the translated Persian version was very similar to the original form and results in western societies.
Conclusion: According to the findings of this review, this form of scale is good for measuring the health control source in the adult population.

کلیدواژه‌ها [English]

 • HLOC
 • reliability
 • Validity
 • employees
 • Shiraz

 1. Lefcourt HM. Locus of control: Current trends in theory & research. Psychology Press; 2014 Jun 3.
 2. Serin NB, Serin O, Şahin FS. Factors affecting the locus of control of the university students. Procedia-Social and Behavioral Sciences. 2010; 2(2):449-52.
 3. Saadat M, Ghasemzadeh A, Karami S, Soleimani M. Relationship between self-esteem and locus of control in Iranian University students. Procedia-Social and Behavioral Sciences. 2012; 31:530-5. (Persian).
 4. Lekfuangfu WN, Powdthavee N, Warrinnier N, Cornaglia F. Locus of control and its intergenerational implications for early childhood skill formation. The Economic Journal. 2017; 128(608):298-329.
 5. Rita Halpert, and Russ Hill. The Locus of Control Construct’s Various Means of Measurement: A Researcher’s Guide to Some of the More Commonly Used Locus of Control Scales. Beach Haven: Will to Power Press, 2011. P: 5.
 6. Bodill K, Roberts LD. Implicit theories of intelligence and academic locus of control as predictors of studying behaviour. Learning and Individual Differences. 2013; 27:163-6.
 7. Schipor MD, Schipor OA. Motivation and locus of control: relational patterns activated in training for teaching career. Procedia-Social and Behavioral Sciences. 2014; 128:420-5.
 8. Li-Ya Wang, Edward Kick, James Fraser, and Thomas Jerome Burns. “Status attainment in America: The roles of locus of control and self-esteem in educational and occupational outcomes.” Sociological Spectrum 2010: 281–98.
 9. Hoehn‐Saric R, McLeod DR. Locus of control in chronic anxiety disorders. Acta Psychiatrica Scandinavica. 1985; 72(6):529-35.
 10. Ghasemzadeh A. Locus of control in Iranian university Student and its relationship with academic achievement. Procedia-Social and Behavioral Sciences. 2011;30:2491-6.(Persian)
 11. Keedy NH. Health locus of control, self-efficacy, and multidisciplinary intervention for chronic back pain. Theses and Dissertations. 2009: P: 386.
 12. Wallston KA. The validity of the multidimensional health locus of control scales. Journal of health psychology. 2005; 10(5):623-31.
 13. Wu AM, Tang CK, Kwok TC. Self-efficacy, health locus of control, and psychological distress in elderly Chinese women with chronic illnesses. Aging & Mental Health. 2004; 8(1):21-8.
 14. Wang Q, Bowling NA, Eschleman KJ. A meta-analytic examination of work and general locus of control. Journal of Applied Psychology. 2010; 95(4):761.
 15. Moshki M, Ghofranipour F, Azadfallah P, Hajizadeh EB. Validity and reliability of the multidimensional health locus of control (Form B) scale in Iranian medical students. The Horizon of Medical Sciences. 2006;12(1):33-42.(Persian)
 16. Ross TP, Ross LT, Short SD, Cataldo S. The multidimensional health locus of control scale: Psychometric properties and form equivalence. Psychological reports. 2015; 116(3):889-913.
 17. Wallston KA, Stein MJ, Smith CA. Form C of the MHLC scales: a condition-specific measure of locus of control. Journal of personality assessment. 1994; 63(3):534-53.
 18. Wallston KA. The validity of the multidimensional health locus of control scales. Journal of health psychology. 2005; 10 (5):623-31.
 19. Ip WY, Martin CR. The Chinese version of the multidimensional health locus of control scale form C in pregnancy. Journal of psychosomatic research. 2006; 61 (6):821-7.
 20. Galanos AN, Strauss RP, Pieper CF. Sociodemographic correlates of health beliefs among black and white community dwelling elderly individuals. The International Journal of Aging and Human Development. 1994; 38 (4):339-50.
 21. Kuwahara A, Nishino Y, Ohkubo T, Tsuji I, Hisamichi S, Hosokawa T. Reliability and validity of the Multidimensional Health Locus of Control Scale in Japan: relationship with demographic factors and health-related behavior. The Tohoku journal of experimental medicine. 2004; 203(1):37-45.
 22. Goodman E, Daniels SR, Dolan LM. Socioeconomic disparities in insulin resistance: results from the Princeton School District Study. Psychosomatic medicine. 2007; 69(1):61-7.