نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه آموزشی روانشناسی، واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی، شیراز، ایران

2 استادیار، گروه آموزشی روانشناسی، واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی، شیراز، ایران

3 دانشیار، مرکز تحقیقات بیماری های پستان، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، ایران

چکیده

مقدمه: با توجه به کیفیت زندگی و خلق پایین بیماران مبتلا به سرطان سینه، هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه خودشفقتی و سلامت معنوی با کیفیت زندگی و حالات خلقی در زنان مبتلا به سرطان سینه در شهر شیراز بود.مواد و روش ها: جامعه آماری پژوهش زنان مبتلا به سرطان سینه بودند که به مراکز درمانی شهر شیراز مراجعه کرده بودند. نمونه پژوهش که به روش دردسترس انتخاب گردید شامل 270 نفر از افرادی بودند که شیمی درمانی و عمل شده و برای پیگیری بعد از عمل به درمانگاه مطهری شیراز مراجعه کرده بودند. برای اندازه گیری متغیرهای پژوهش از پرسشنامه کیفیت زندگی (سازمان جهانی بهداشت،1996)، پرسشنامه نیمرخ حالات خلقی (مکنیر و دراپلمن،1971)، مقیاس خود شفقتی (رِیس و همکاران،2011) و مقیاس ﺳﻼﻣﺖ ﻣﻌﻨﻮﻱ مقیاس (ﭘﻮﻟـﻮﺗﺰﻳﻦ ﻭ ﺍﻟﻴــﺴﻮﻥ،1982) استفاده شد. پایایی ابزار با استفاده از روش آلفای کرونباخ مورد بررسی قرار گرفت. به منظور تحلیل اطلاعات از روش تحلیل رگرسیون به شیوه همزمان استفاده شد.یافته ها: یافته ها بیانگر این بود که خود شفقتی و ﺳﻼﻣﺖ ﻣﻌﻨﻮﻱ پیش بین مثبت و معنی دار کیفیت زندگی و منفی و معنی دار حالات خلقی در زنان مبتلا به سرطان سینه بودند. علاوه بر این نتایج بیانگر این بود که ابعاد خود شفقتی نیز پیش بینی کننده مثبت و معنی دار کیفیت زندگی و منفی و معنی دار حالات خلقی است. اما از بین دو بعد سلامت معنوی (سلامت ﻣﺬﻫﺒﻲ و ﺳﻼﻣﺖ ﻭﺟﻮﺩﻱ) تنها بعد سلامت مذهبی پیش بینی کننده کیفیت زندگی و حالات خلقی بود.بحث و نتیجه گیری:توجه به خودشفقتی و معنویت که قادر به پیش بینی معنی دار حالات خلقی و کیفیت زندگی بوده اند و در خلال آنها توجه به ابعاد پیش بینی کننده هریک در مطالعات و برنامه های درمانی حائز اهمیت است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Relationship between Self-Compassion and Spiritual Health with Quality of Life and Mood in Women with Breast Cancer

نویسندگان [English]

 • Zahra khoshnoudfar 1
 • Banafsheh Omidvar 2
 • Sedigheh Tahmasebi 3

1 M.A, Department of Psychology, Shiraz Branch, Islamic Azad University, Shiraz, Iran

2 Ph.D. Assistant Professor, Department of Psychology, Shiraz Branch. Islamic Azad University, Shiraz, Iran

3 M.D. Associate Professor, Breast Diseases Research Center, Shiraz University of Medical Sciences, Shiraz, Iran

چکیده [English]

Background: Considering the life quality and short-temperedness of breast cancer patients, the purpose of this study was to examine the relationship between self-compassion and spiritual health with quality of life and mood in women with breast cancer in Shiraz.
Methods: The statistical population of the study was women with breast cancer who referred to health centers in Shiraz. The sample of the study, selected by available method, included 270 women who had undergone surgery and chemotherapy and referred to Motahari Clinic in Shiraz for post-operative follow up. In order to measure the variables of the research, the quality of life questionnaire (World Health Organization, 1996), the mood profiling questionnaire (McNeir and Dappleman, 1971), the self-compassion scale (Rees et al., 2011) and the spiritual health scale (Polotzin and Ellison, 1982) were used. Reliability was evaluated using Cronbach's alpha method. In order to analyze the data, simultaneous regression analysis method was used.
Results: The findings indicated that self-compassion and spiritual health were a positive and significant predictor of quality of life and that they were negative and significant regarding the mood of women with breast cancer. In addition, the results indicated that self-compassion dimensions are also a positive and significant predictor of quality of life and that they are a negative and significant predictor of mood. However, from the two dimensions of spiritual health (religious health and existential health), only religious dimension was a predictor of quality of life and mood.
Conclusion: Paying attention to self-compassion and spirituality that predicted mood and quality of lifeand their subscales is important in reaserch and therapeutic programs.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Self-Compassion
 • spiritual health
 • Quality of life
 • mood
 • Breast cancer

 1. Habibi J, Habibi, M, Malekzadeh M, Ghanbari, N. Effectiveness of cognitive-behavioral stress management on increasing quality of life in patient with breast cancer. Journal of Res. in Cli. Psychology & Counseling, 2017;6(2):97.
 2. Hosseini M, Mellati A, Mousavi S, Moghimi M, Ramezani A. Relation between Proteome of Women with Invasive Ductal Breast Cancer and Body Mass Index. Journal of Zanjan University of Medical Sciences. 2017;25(109):75. (In Persian)
 3. Paraskevi T. Quality of life outcomes in patients with breast cancer. Oncology Reviews. 2012;6(2):7.
 4. Sadoughi M, Mehrzad V, Mohammad Salehi Z. The Relationship between Psychological Capital and Quality of Life among Patients with Breast Cancer. Razi Journal of Medical Sciences. 2017;24(156):111.
 5. Bloom JR, Stewart SL, Chang S, Banks PJ. Then and now: quality of life of young breast cancer survivors. Psycho-oncology. 2004;13(3):147-60.
 6. Alagheband M, Servat F, Zarepour F. Investigation of the Relationship between Quality of Life and Life Expectancy in Patients with Breast Cancer. TB. 2016;15(2):176. (In Persian)
 7. Wardono P, Nugroho FX. Effects of Luminous Furniture on Mood. Procedia – Social and Behavioral Sciences. 2016;222:343.
 8. Fazel A, Tirgari B, Mokhber N, Koushyar M, Esmaily H. The Effect of Mastectomy on Mood and Quality of Life in Breast Cancer Patients. JSSU. 2008; 16(3):36. (In Persian)
 9. Neff KD. Self Compassion: An Alternative Conceptualization of a Healthy Attitude Toward Oneself. Self and Identity. 2003;2(2):85-101.
 10. Hupfeld J,  Ruffieux N. Validierung einer deutschen Version der Self-Compassion Scale (SCS-D). Zeitschrift für Klinische Psychologie und Psychotherapie. 2011;40(2):115–123.
 11. Baker L, McNulty J. Self-compassion and relationship maintenance: The moderating roles of conscientiousness and gender. Journal of Personality and Social Psychology. 2011;100(5):853-873.
 12. Neff KD, Rude SS, Kirkpatrick K. An examination of self compassion in relation to positive psychological functioning and personality traits. Journal of Research in Personality. 2007;41,(4):909.
 13. Nery-Hurwit M, Yun J, Ebbeck V. Examining the roles of self compassion and resilience on health-related quality of life for individuals with Multiple Sclerosis. Disability and Health Journal. 2018;11(2):256.
 14. Duarte J, Pinto-Gouveia J, Cruz B. Relationships between nurses’ empathy, self-compassion and dimensions of professional quality of life: A cross-sectional study. International Journal of Nursing Studies. 2016;60:1.
 15. Gillanders DT, Sinclair AK,  MacLean M, Jardine K. Illness cognitions, cognitive fusion, avoidance and self-compassion as predictors of distress and quality of life in a heterogeneous sample of adults, after cancer. Journal of Contextual Behavioral Science. 2015;(4)4:300.
 16. Pinto-Gouveia J, Duarte C, Matos M, Fraquas S. The Protective Role of Self‐compassion in Relation to Psychopathology Symptoms and Quality of Life in Chronic and in Cancer Patients. Clinical Psychology & Psychotherapy. 2014;21(4):311.
 17. Van Dam NT, Sheppard SC, compassion is a better pre dictor than mindfulness of symptom severity and quality of life in mixed anxiety and depression. Journal of Anxiety Disorders. 2011;25(1):123-130.
 18. Raes F. The Effect of Self-Compassion on the Development of Depression Symptoms in a Non-clinical Sample. Mindfulness. 2011;2(1):33.
 19. Sadeghi M, Safari-Mousavi SS, Farhadi M, Amiri M. The Role of Psychological Flexibility and Self-Compassion in Predicting Depression, Anxiety and Stress in Patients with Type 2 Diabetes. Journal of Isfahan Medical School. 2017;35(452):1468.
 20. WHO.WHOQOL-BREF: Introduction, Administration, Scoring and Generic Version of the Assessment, Field Trial Version. In: HEALTH POM, editor. Geneva: World Health Organization; 1996.
 21. Borji M, Malek M, Azammi M, Bastami M.R, Azammi,S. Evaluation of Spiritual Health Status and Its Relationship with Demographic Characteristics of Hemodialysis Patients. Religion and Health. 2016;3(2):1-8.
 22. Friedman LC, Barber CR, Chang J, Tham YL, Kalidas M, Rimawi MF, et.al. Self-blame, Self-forgiveness, and Spirituality in Breast Cancer Survivors in a Public Sector Setting. Journal of Cancer Education. 2010;(25)3:343.
 23. Romero C, Friedman LC, Kalidas M, Elledge R, Chang J, Liscum KR. Self-Forgiveness, Spirituality, and Psychological Adjustment in Women with Breast Cancer. Journal of Behavioral Medicine. 2006;29(1):29.
 24. Musarezaie A, Naji Esfahani H, Momeni Ghaleghasemi T, Karimian J, Ebrahimi A. The Relationship between Spiritual Wellbeing and Stress, Anxiety, and Depression in Patients with Breast Cancer. Journal of Isfahan Medical School. 2012;30(195):928.
 25. Pirasteh Motlagh AK, Nikmanesh Z. The Relationship of Spirituality with the Pain and Quality of Life in Patients with HIV/AIDS. Armaghan Danesh. 2012;17(4):337.
 26. Baljani E, Kazemi, M, Amanpour E, Tizfahm T. A Study of the Relationship Between Religion, Spiritual Health, Hope and Quality of Life in Patients with Cancer. Journal of Evidence-Based Care. 2011;1(1):51. (In Persian)
 27. Abedi HA, Alavi M, Mazroie-Sebdani A. The effect of logotherapy on cancer patient’s quality of life. J Res Behave Sci 2014;12(4):21.
 28. Mohaddesi H, Ayatollahi H, Hassanzadeh G, Estoni Unite M. Evaluation of quality of life in patients with breast cancer treated at Cancer Research Center. Journal of Breast Diseases. 2011;5(4):36. (In Persian)
 29. Nejat S, Montazeri A, HalakoueiNaeini C, Mohammad K, Majzadeh SR. Standardization of the WHO Quality of Life Questionnaire (WHOQOL-BREF): Translation and Psychometrics of the Iranian Species. Journal of School of Public Health and Institute of Public Health Research. 2004;4(4):2-1. (In Persian)
 30. Mirzaii B, Rahmaninia F, Bardar F. Comparison of the mood profiles of wrestlers from national teams of youth and adults in both free and inferior countries. Quarterly Olympics. 2005:14(33):32. (In Persian)
 31. Shafiei Z, Babaee S. Relationship between Mood and Self-Efficacy in Coronary Artery Bypass Graft Surgery Hospitalized in Isfahan Chamran Hospital in 2011. Nursing Journal of the Vulnerable. 2016;3(6):51. (In Persian)
 32. Hasani J, Pasdar K. The Assessment of Confirmatory Factor Structure, Validity, and Reliability of PersianVersion of Self-Compassion Scale (SCS-P) in Ferdosi University of Mashhah in 2013. JRUMS. 2017;16(8):727.
 33. Heidarzadegan A, Kochekzaei M. The Relationship Between Spiritual Health and Auto Student Attendance in Technical-Engineering, Psychology, and Educational Sciences. Quarterly journal of engineering education. 2015;17(65):84. (In Persian)
 34. Mirmehdi SR, Safari Nia M, Sharifi E. Spirituality Therapy and Positive Psychology Approach. Tehran: The Voice of Light; 2013.
 35. Veneziani CA, Fuochi G, Voci A. Self-compassion as a healthy attitude toward the self: Factorial and construct validity in an Italian sample. Personality and Individual Difference. 2017;119:61.
 36. Hartz GW. Spirituality and mental health: Routledge; 2005.
 37. Gerber Z, Tolmacz R, Doron Y. Self-compassion and forms of concern for others. Personality and Individual Differences. 2015;86:395.
 38. Wang X, Chen Z, Poon KT, Teng F, Jin SH. Self-compassion decreases acceptance of own immoral behaviors. Personality and Individual Differences. 2017;106:1.
 39. Ewert C, Gaube B, Geisler FCM. Dispositional self-compassion impacts immediate and delayed reactions to social evaluation. Personality and Individual Differences. 2018;125:92.
 40. Peterson C, Seligman, MEP. Character strengths and virtues:A Handbook and Classification. Washington: American Psychological Association; 2004.