نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

مقدمه: ارزیابی دایمی خدمات بیمارستانی یک موضوع مهم است که باید برای ارتقا میزان بهره‌وری از منابع و افزایش کیفیت خدمات ارایه شده انجام گیرد. بر این اساس هدف اصلی این مطالعه بررسی میزان مقتضی بودن خدمات ارائه شده در بیمارستان های آموزشی کرمان بود.مواد و روش: بررسی میزان مقتضی بودن خدمات بیمارستانی در یک مطالعه مقطعی برای 300 بیمار در بیمارستان‌های منتخب آموزشی کرمان انجام گرفت. از پروتکل ارزیابی مناسبت (Appropriate Evaluation Protocol: AEP) که رایج‌ترین ابزار برای ارزیابی استفاده مناسب از منابع بیمارستانی می‌باشد، به منظور جمع‌آوری داده‌ها استفاده شد. از آزمون‌های مجذور کای و ANOVA برای تحلیل داده‌ها استفاده شد.یافته‌ها: نتایج این مطالعه نشان داد که میزان پذیرش و بستری غیر مقتضی در سه بیمارستان مورد مطالعه به ترتیب برابر با 8 درصد و 14 درصد بود. بین بستری غیر مقتضی و متغیرهای جنس (033/0P=)، طول مدت اقامت (02/0P=) و بیمه (011/0P=) رابطه معنی‌دار وجود داشت (05/0P<). بحث و نتیجه‌گیری: به منظور کاهش پذیرش‌ها و بستری‌های غیر مقتضی می‌توان به راهکارهایی نظیر آموزش مراقبت در منزل جهت کاهش طول مدت اقامت در بیمارستان، ایجاد تسهیلات درمانی غیر بیمارستانی جهت کاهش ارجاع به مراکز سطوح بالاتر؛ استفاده از پروتکل ارزیابی مناسبت در پرونده بالینی بیمار و آموزش کادر درمانی در این زمینه؛ اصلاح فرآیندهای ناقص از طریق ارتقاء کیفیت و اصلاح نظام بیمه و روش‌های پرداخت اشاره نمود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Appropriateness of Delivered Services in Educational Hospitals: A Case Study in Kerman University of Medical Sciences

نویسندگان [English]

  • Mohsen Barouni
  • Saeid Amini
  • Sajad Khosravi

چکیده [English]

Background: Continuous assessment of hospital services is an important issue that is necessary for improvement of resource productivity and quality of services. This study aimed to investigate the appropriateness of delivered services in the educational hospitals of Kerman.
Methods: This cross-sectional study was conducted on 300 patients in selected educational hospitals of Kerman to determine the appropriateness of hospital services. Appropriate Evaluation Protocol (AEP), which is the most common tool to assess the appropriate use of hospital services, was used for data collection. Then, the data were analyzed using chi-square test and ANOVA.
Results: The results indicated that the rates of inappropriate admission and hospitalization in the study hospitals were 8% and 14%, respectively. Besides, the results revealed a significant relationship between inappropriate admission and sex (p=0.033), length of hospital stay (p=0.02), and insurance coverage (p=0.011).
Conclusion: Home care education for reducing the length of hospital stay, setting up non-hospital health facilities for reducing referral to upper levels, using AEP in patients’ clinical records, in-service education of medical staff, correction of incomplete processes, and reforms in insurance and payment methods can be used in order to reduce inappropriate admissions and hospitalizations.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Appropriate evaluation protocol
  • Inappropriate admission and hospitalization
  • hospital