نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

مقدمه: شیگلا عامل شیگلوز یا اسهال خونی باسیلی بوده که از طریق مواد غذایی آلوده منتقل می­شود. ژن بیماری‌زای پلاسمید تهاجمی شیگلا (invasion plasmid antigens) (ipa) موجب انتشار داخل و بین سلولی شیگلا می­شود. هدف از انجام این مطالعه، شناسایی ژن‌های ipa وstx  در شیگلا سونئی جداشده از نمونه‌های بالینی به روش Multiplex-PCR  و الگوی مقاومت آنتی‌بیوتیکی آن‌ها بود.مواد و روش­: در این مطالعه توصیفی، تعداد 150 نمونه مدفوع اسهالی از مراکز درمانی مختلف شهر تهران جمع­آوری و بعد از کشت با آزمون­های بیوشیمیایی، تعداد 60 نمونه شیگلا سونئی شناسایی شد. آزمون­ حساسیت آنتی­بیوتیکی به روش دیسک دیفیوژن مطابق CLSI انجام و جهت شناسایی ژن‌های حدت از آزمون PCR چندگانه­ای استفاده شد.یافته­ها: نتایج نشان داد بیشترین و کمترین مقاومت مربوط به کوتریموکسازول (تمامی 60 ایزوله، 100%) و سفتریاکسون (10 جدایه، 7/16%) بود. از میان 60 ایزوله شیگلا سونئی جداسازی شده، تعداد 57 جدایه (95 درصد) برای حضور ژن ipaH مثبت بودند و سایر ژن‌ها در هیچ‌یک از نمونه­ها ردیابی نگردید.بحث و نتیجه­گیری: ipaH به دلیل حضور در اکثریت سویه‌های شیگلا می‌تواند کاندیدی برای شناسایی این ارگانیسم باشد. به نظر می‌رسد مصرف بی‌رویه در آنتی‌بیوتیک یکی از علل پیدایش مقاومت آنتی‌بیوتیکی در گونه‌های شیگلا باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Identification of Ipa and Stx Genes and Their Antibiotic Resistance Pattern in Shigella Sonnei isolated from Clinical Samples using Multiplex-PCR

نویسندگان [English]

  • Maryam Ganjipour
  • Kyoumars Amini
  • Gholamali Moradli

چکیده [English]

Background: Shigella is responsible for shigellosis or bacillary dysentery, which is transmitted by contaminated food. Invasion Plasmid Antigens (Ipa) gene leads to intra- or extra-cellular spreading of Shigella. The current study aimed to identify Ipa and stx genes in Shigella sonnei isolated from clinical samples by multiplex-PCR and determine their antibiotic resistance profile.
Methods: In this study, 150 stool samples were collected from different treatment centers in Tehran. After culture-based microbiological and biochemical tests, 60 Shigella sonnei species were identified. Antibiotic susceptibility tests were performed by disk diffusion method according to CLSI guideline. Then, multiplex-PCR assay was employed to identify stx and ipa genes.
Results: The results showed that the highest and lowest resistance was related to co-trimoxazole (n=60, 100%) and ceftriaxone (n=10, 16.7%), respectively. Out of the 60 isolates, 57 strains (95%) were positive for ipaH gene and other virulence genes were not detected in any of the samples.
Conclusion: ipaH, due to presence in the majority of Shigella strains, can be a candidate to identify this organism. It seems that indiscriminate use of antibiotics is one of the causes of antibiotic resistance in Shigella species.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ipa gene
  • stx gene
  • Shigella sonnei
  • Multiplex-PCR
  • antibiotic resistance