نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

مقدمه: حرفه­ پزشکی و شاخه­های مختلف آن به عنوان یکی از تنش­زاترین مشاغل می­تواند بر سلامت روانی پزشکان و به دنبال آن بیماران تأثیر گذارد. در نتیجه، هدف از پژوهش حاضر تعیین تفاوت راهبردهای تنظیم شناختی هیجانات، استرس شغلی و میزان اعتیاد به کار در بین دانشجویان دوره دستیاری جراحی در رشته‌های جراحی بود.مواد و روش­: در این پژوهش که به صورت پیمایشی در بیمارستان نمازی شیراز انجام شد کلیه دانشجویان دوره دستیاری رشته‌های جراحی مغز و اعصاب، جراحی عمومی و جراحی کلیه و مجاری ادراری شاغل به تحصیل در سال93-94 جامعه پژوهش را تشکیل دادند. از بین این افراد  90 نفر در هر رشته 30به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار پژوهش شامل پرسشنامه‌های استاندارد تنظیم شناختی هیجانات درس گراتز و پرسشنامه استرس شغلی پارکر و دکوتیس و پرسشنامه اعتیاد به کار سامانی بود. جهت  تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS و  نیز از روش تحلیل واریانس یک طرفه و آزمون تعقیبی توکی استفاده شد.یافته­ها: یافته­ها نشان داد که از نظر راهبردهای شناختی تنظیم هیجانات تفاوت معناداری بین دستیاران جراحی مغز و اعصاب، جراحی عمومی و جراحی کلیه و مجاری ادراری بود. از نظر میزان استرس شغلی بین گروه دستیاران جراحی مغز و اعصاب و جراحان کلیه و مجاری ادراری تفاوت معنی‌دار مشاهده شد (01/0=P). به این صورت که میانگین استرس شغلی در دستیاران جراحی کلیه و مجاری ادراری بیش از دو گروه دیگر بود. همچنین از نظر میزان اعتیاد به کار بین سه گروه تفاوت معنی‌داری وجود داشت (001/0=P) و میانگین اعتیاد به کار در دستیاران جراحی عمومی بیش از دو گروه دیگر بود.بحث و نتیجه­گیری: با توجه به شرایط کار پزشکی و مدت زمان کار دستیاران پزشکی این پژوهش می‌تواند از لحاظ شناختی تنظیم هیجانات، میزان استرس شغلی و اعتیاد به کار مورد استفاده قرار بگیرد. لذا، پیشنهاد می­گردد که مداخلاتی در خصوص استفاده از راهبردهای سازگارانه تنظیم شناختی هیجانات به دستیاران جراحی ارائه شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Determination of Differences in Emotion Regulation Strategies, Occupational Stress Management, and Degree of Workaholism among General Surgery Residents

نویسندگان [English]

  • Najmeh Iraji Meymandi
  • Nadereh Sohrabi

چکیده [English]

Background: Medical professions can affect physicians and, consequently, patients’ mental health. The present research sought to identify the differences in emotion regulation strategies, occupational stress management, and degree of workaholism among general surgery, neurosurgery, and urology residents.
Methods: This survey research was conducted on all general surgery, neurosurgery, and urology residents in Namazi hospital, Shiraz in 2014-2015. The statistical sample included 90 subjects (30 residents from each major). The study data were collected using Gratz’s cognitive emotion regulation questionnaire, Parker and DeCotiis’s job stress scale, and Ahmadi’s workaholism questionnaire. Then, the data were entered into the SPSS statistical software and were analyzed using ANOVA and Tukey’s post-hoc test.
Results: The results showed a significant difference among general surgery, neurosurgery, and urology residents in terms of emotion regulation cognitive strategies. Also, a significant difference was found between neurosurgery and urology residents regarding the degree of occupational stress (p<0.01). Finally, a significant difference among the three groups concerning the degree of workaholism (p=0.001).
Conclusion: Considering the condition of medical profession, the results of this research can be used in terms of emotion regulation strategies, occupational stress, and degree of workaholism. Besides, it is suggested to develop interventions for surgery residents regarding utilization of emotion regulation strategies.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Emotion regulation cognitive strategies
  • Occupational Stress
  • Workaholism