نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

مقدمه: با توجه به روند غیرقابل‌برگشت و پیشرفت سریع پوسیدگی دندانی، تشخیص و پیشگیری از آن مسئولیت مهمی در حرفه دندانپزشکی می‌باشد. ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﺰاﻳﺎی ﺳﻴﺴﺘﻢ دﻳﺠﻴﺘﺎل پانورامیک و محدودیت‌های تکنیک بایت وینگ، در این مطالعه دقت تشخیصی دیجیتال پانورامیک را ﺑﺎ گرافی بایت وینگ در ﺗﺸﺨﻴﺺ ﭘﻮﺳﻴﺪﮔﻲ پروگزیمالی دندان‌های خلفی موردبررسی قراردادیم. مواد و روش: در این مطالعه توصیفی مقطعی (Cross-Sectional) تعداد 30 بیمار که جهت انجام کارهای دندانپزشکی نیاز به تهیه رادیوگرافی پانورامیک و BW(Bite Wing) داشتند، انتخاب شدند. رادیوگرافی‌های بایت وینگ و دیجیتال پانورامیک از هر بیمار تهیه گردید. این رادیوگرافی‌ها کدگذاری شده و در اختیار یک رادیولوژیست دهان، فک و صورت قرار گرفتند. نتایج به‌دست‌آمده وارد نرم‌افزار آماری SPSS نسخه 0/18 شده و با استفاده از روش‌های آماری مورد تجزیه‌وتحلیل قرار گرفتند.یافته‌ها: در مقایسه دقت رادیوگرافی پانورامیک دیجیتال و بایت وینگ در تشخیص پوسیدگی پروگزیمالی دندان‌های پره مولر، و هم‌چنین مولر اختلاف معنی‌داری در مورد دو نوع رادیوگرافی به‌عمل‌آمده مشاهده نشد. مقدار حساسیت، ویژگی و دقت رادیوگرافی پانورامیک دیجیتال7/79 درصد (Sensitivity=79.7%)، 9/83 درصد (Specificity=83.9%) و 8/82 درصد (Accuracy=82.8%) به دست آمد که نشان‌دهنده دقت بالای رادیوگرافی پانورامیک دیجیتال در تشخیص پوسیدگی پروگزیمال دندان‌های خلفی بود.بحث و نتیجه‌گیری: با توجه به نتایج حاصل از این مطالعه، عدم وجود اختلاف بین این دو نوع گرافی و همچنین حساسیت و ویژگی بالای پانورامیک، رادیوگرافی دیجیتال پانورامیک شاید بتواند جایگزینی برای رادیوگرافی بایت وینگ جهت تشخیص پوسیدگی بین‌دندانی باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Accuracy of Digital Panoramic Imaging in Detection of Proximal Caries in Posterior Teeth

نویسندگان [English]

  • Zahra Tafakhori
  • Mojgan Khazaei
  • Akram Afshari Poor

چکیده [English]

Background: Considering the irreversibility and rapid progression of dental caries, diagnosis and prevention of such cases is an important responsibility in the field of dentistry. Regarding the advantages of digital panoramic system and limitations of bite wing technique, this study aimed to compare the diagnostic accuracy of bite wing radiography and digital panoramic imaging in detection of proximal caries in posterior teeth.
Methods: This cross-sectional study was conducted on 30 patients who required both panoramic and bite wing radiographies for dental procedures. Radiographies were collected, coded, and evaluated by a radiologist. Then, the data were analyzed using the SPSS statistical software, version 18.0.
Results: The results showed no significant difference between digital panoramic and bite wing techniques regarding accuracy in diagnosis of proximal caries in molar and premolar teeth. The sensitivity, specificity, and accuracy of digital panoramic radiography were 79.7%, 83.9%, and 82.8%, respectively, which revealed the high diagnostic precision of this technique in detection of proximal caries in posterior teeth.
Conclusion: Considering the insignificant difference between these two methods of radiography and the high sensitivity and specificity of digital panoramic radiography, this technique can be a proper substitute for bite wing radiography in diagnosis of inter-dental caries.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Panoramic radiography
  • Bite wing radiography
  • Inter-dental caries