نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

مقدمه: لغو اعمال جراحی در آخرین لحظات یکی از مهم‌ترین عوامل در عدم کارایی و اتلاف منابع بیمارستان است و موجب ایجاد بی‌نظمی در اتاق عمل، اتلاف وقت، سرگردانی و بیکاری پرسنل و اشغال بی‌مورد تخت‌های بیمارستانی می‌شود. لذا در این پژوهش به مقایسه میزان و علل لغو اعمال جراحی در بیمارستان نمازی قبل و بعد از اجرای طرح تحول سلامت پرداخته شد.مواد و روش: مطالعه حاضر از نوع مقطعی بود که در بیمارستان نمازی شیراز انجام شد. مشخصات کلیه اعمال جراحی مورد نیاز از یک تیر 1392 لغایت پایان اسفند 1393به صورت سرشماری جمع‌آوری و در چک لیست محقق ساخته ثبت گردید. متغیرهای مورد بررسی شامل تعداد اعمال جراحی انجام شده در هر ماه، تعداد اعمال جراحی لغو شده در هر ماه و علل لغو اعمال جراحی بود. داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه مورد تحلیل قرار گرفت.یافته‌ها: میزان اعمال جراحی بعد از طرح تحول سلامت افزایش و شاخص لغو اعمال جراحی از 73/11 درصد قبل از طرح تحول به 94/10 درصد بعد از طرح تحول کاهش یافت. قبل از طرح تحول سلامت بیشترین علت لغو اعمال جراحی، عوامل مربوط به جراح بود. بیشترین علت لغو اعمال جراحی بعد از تحول سلامت، دلایل سازمانی و مدیریتی بودکه در این میان، بیشترین مورد مربوط به کمبود وقت اتاق عمل بود.بحث و نتیجه­گیری: به نظر می­رسد انجام طرح تحول سلامت توانسته است به میزان زیادی لغو اعمال جراحی را کاهش دهد. ولی تلاش در راستای برنامه‌ریزی و مدیریت صحیح جهت رفع علل قابل پیشگیری و استفاده از حداکثر ظرفیت اتاق‌های عمل و بهبود فرایند اعمال جراحی، جهت ارتقای شاخص لغو اعمال جراحی ضروری به نظر می‌رسد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Comparison of Number of Surgical Operations and Their Cancellation Causes in Namazi Hospital before and after the Health Transformation Plan

نویسندگان [English]

  • Peyvand Bastani
  • Zohreh Rezaee
  • Zahra Kavosi
  • Mahdieh Sadat Ahmadzadeh

چکیده [English]

Background: Surgery cancellation at the last moments is one of the most important causes of inefficiency and waste of hospital resources, which results in operating room disorder, waste of time, wandering and unemployment of personnel, and useless occupation of hospital beds. Therefore, the present study aimed to compare the number of surgical operations and their cancellation causes before and after the healthcare reform.
Methods: The present cross-sectional study was conducted in Namazi hospital, Shiraz. The specifications of all the required surgeries were collected from June 22, 2014 to February 20, 2015 through census and were recorded in a researcher-made checklist. The study variables included the number of performed surgical operations per month, number of cancelled surgical operations per month, and their cancellation causes. The data were analyzed using the SPSS statistical software, version 20.
Results: The number of surgical operations was increased after the healthcare reform. Besides, the index of surgery cancellation was decreased from 11.73% to 10.94% after the reform. The most common causes of surgery cancellation before the healthcare reform were the factors related to surgeons. On the other hand, the most common causes of surgery cancellation after the healthcare reform were organizational and managerial factors, the most common of which being lack of time in operating rooms.
Conclusion: It seems that the reform has been able to reduce surgery cancellation rate to a great extent. Nevertheless, proper planning for elimination of the preventable causes, proper management for use of the maximum capacity of operating rooms, and improvement of surgical operation processes are essential in order to promote the surgery cancellation index.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Selective surgical operation
  • Surgery cancellation
  • Healthcare reform