نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

مقدمه: یکی از واحدهای مهم و هزینه‌بر در بیمارستان‌های عمومی واحد رادیولوژی است. هدف از مطالعه حاضر سنجش کارایی اقتصادی واحدهای رادیولوژی بیمارستان‌های عمومی استان کرمان بود.مواد و روش: این مطالعه توصیفی تحلیلی از نوع مطالعات مقطعی بود. اطلاعات در خصوص ورودی‌ها و خروجی‌های مدل از 15 بیمارستان عمومی دانشگاه علوم پزشکی کرمان جمع‌آوری شد. متغیرهای ورودی مدل شامل تعداد کارکنان کارشناس، تکنیسین و تعداد تجهیزات پزشکی رادیولوژی و خروجی مدل که شامل کلیشه‌های رادیولوژی و تعداد بیمار پذیرش‌شده واحدهای مربوطه بود. در آخر، متغیر قیمت که دربرگیرنده حقوق ماهیانه کارکنان رادیولوژی و قیمت تجهیزات پزشکی رادیولوژی بود، جمع‌آوری شد. نرم‌افزار مورداستفاده در این مطالعه deap نسخه 2 بود.یافته ها: نتایج حاصل از مطالعه نشان داد که میانگین نمره کارایی اقتصادی واحدهای رادیولوژی موردبررسی حدود 49/0 بود که این مقدار کمتر از میانگین نمره کارایی فنی و کارایی تخصیصی بود. 20 درصد واحدهای رادیولوژی بیمارستان‌های موردمطالعه ازلحاظ کارایی اقتصادی، کارا عمل نموده بودند. حدود 66 درصد واحدهای موردمطالعه دارای کارایی اقتصادی کمتر از 5/0 بودند. میانگین نمره کارایی فنی و کارایی تخصیصی واحدها به ترتیب70/0 و 701/0 بود.بحث و نتیجه گیری: در بین واحدهای رادیولوژی موردمطالعه حدود 80 درصد از آن‌ها دچار ناکارایی اقتصادی بوده که مسیولین بیمارستان‌ها بایستی برنامه‌ریزی لازم جهت ارتقا کارایی اقتصادی آن‌ها داشته باشند. مدیران می‌توانند با در نظر گرفتن استانداردهای بالینی و به‌کارگیری تجهیزات پزشکی هزینه اثربخش در جهت ارتقا کارایی تلاش نماید.   

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Evaluation of Economic Efficiency in Radiology Wards: A Case Study in Kerman Province

نویسندگان [English]

  • Amin Jahad Sarvestani
  • Mohsen Barouni
  • Mohammadreza Amiresmaeili

چکیده [English]

Background: Radiology department is one of the important and costly units in general hospitals. The present study aimed to evaluate the economic efficiency of radiology wards of general hospitals located in Kerman province.
Methods: In the present cross-sectional, analytical study, information about model inputs and outputs was collected from 15 general hospitals affiliated to Kerman University of Medical Sciences. The input variables included number of personnel, technicians, and radiology equipment. On the other hand, the output variables were radiology clichés and number of patients admitted at radiology departments. Information about price, including staff’s monthly income and cost of medical equipment, was also collected. After all, the data were analyzed using Deap software, version 2.
Results: The results showed that the mean score of economic efficiency was 0.49, which is lower than the mean score of technical and allocative efficiency. Additionally, 20% of the radiology wards in the studied hospitals showed economic efficiency. However, economic efficiency of about 66% of the studied units was below 0.5. Moreover, the mean scores of the units’ technical and allocative efficiency were 0.70 and 0.701, respectively.
Conclusion: According to the results, 80% of radiology wards under study suffered from economic inefficiency. Hence, hospitals’ authorities should develop appropriate action plans to improve economic efficiency. Managers can also help improve efficiency by considering clinical standards and using cost-effective medical equipment.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Economic Efficiency
  • Radiology
  • DEA