نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

مقدمه: بیماری سل بعنوان یک مسیله بهداشتی جهانی مطرح میباشد. کشور ایران نیز به دلیل همسایگی با کشورهای آلوده از شرایط ویژه ای برخوردار است. بدیهی است بررسی تغییرات اپیدمیولوژیک سل در طول زمان اهمیت بسزایی در شناسایی و کنترل بیماری دارد. مطالعه حاضر با هدف بررسی اپیدمیولوژیک بیماری سل دراستان خوزستان طی سال های 92-84 اجرا شد.مواد و روشها: این تحقیق یک مطالعه همگروهی تاریخی است که برروی تمام بیماران مسلول استان خوزستان طی سالهای 92- 84 انجام شد. اطلاعات جمعیتی استان از سایت مرکز ملی آمار ایران و دادههای موجود در پرونده الکترونیک بیماران، جمعآوری و با استفاده از نرم افزار 22spss تجزیه و تحلیل شد.یافته ها: در مجموع 7009 بیمار مسلول در استان ثبت گردید که میانگین و میانه سنی آن ها به ترتیب 3/18 ±5/39 و 35 سال، بود. عمده بیماران مبتلا به سل مرد (3/57 % ، شهرنشین 80 % و 5/98 درصد دارای ملیت ایرانی بودند. از کل موارد ثبت شده6374 (%9/90) بیماران به سل ریوی مبتلا و در میان موارد خارج ریوی نیز بیشترین اندام درگیر مربوط به غدد لنفاوی (35 درصد) بود. متوسط میزان بروز سل طی سال های مطالعه 60/17 در یکصدهزار نفر بوده و بنظر می رسد روند بروز اختصاصی سنی بیماری در حال افزایش است.بحث و نتیجه­گیری: توزیع سنی بیماران بیانگر انتقال فعال بیماری در جامعه بوده و با توجه به شهرنشین بودن اغلب بیماران و قابلیت انتقال بالای بیماری، افزایش بیماریابی در مناطق شهری می تواند موجب کنترل سل در جامعه گردد. 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Epidemiological Investigation of Tuberculosis in Khuzestan Province in 2005-2013

نویسندگان [English]

  • Seyed Ali Moosavi
  • Mohammad Fararouei
  • Hamidreza Tabatabai
  • Fereydon Farhadi
  • Roksana Estakhrian Haghighi

چکیده [English]

Background: Tuberculosis (TB) is an important global health issue. TB is of particular importance in Iran because of its adjacency with two countries with high incidence rates of the disease. Obviously, investigation of time trend and epidemiology of TB can significantly contribute to planning and evaluation of TB controlling and prevention programs. Thus, the present study aimed to investigate the epidemiological features of TB in Khuzestan province.
Methods: This historical cohort study was conducted on all the registered TB cases in Khuzestan province from 2005-2013. The population data were obtained from Iran’s national statistics website and the patients’ records. Then, the data were analyzed using the SPSS statistical software, version 22.
Results: In total, 7009 patients were registered as TB cases during the study period. The mean and median age of the patients was 39.5±18.3 and 35 years, respectively. Besides, 57.3% of the patients were male, 80% lived in urban areas, and 98.5% were Iranian. Moreover, 90.9% of the cases suffered from pulmonary TB. Among the rest of the patients, the most prevalent organs were lymph nodes (35%). The mean incidence rate of TB was 17.60 per 100000 during the study period, which seems to be following a rising trend (p>0.05).
Conclusion: The patients’ age distribution indicated active TB infection in the society. Considering the high transferability of the disease and the fact that most of the patients lived in urban areas, case finding in urban areas can help control TB in the society.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Epidemiology
  • Tuberculosis
  • Trend