نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

مقدمه: نوجوانی مرحله‌ای حیاتی است با زمینه‌های جدید و مخاطره‌آمیز که نیاز به تصمیم‌گیری دارد. چنانچه نوجوان دارای راهبردهای مقابله‌ای کارامد نباشد و توانایی کمی برای درک هیجان‌های خود و دیگران داشته باشد، در برخورد با فشارها و بحران‌های دوران نوجوانی توان کمتری خواهد داشت و مشکلات رفتاری بیشتری را به صورت پرخاشگری، افسردگی و اضطراب نشان خواهد داد. پژوهش حاضر با هدف تعیین سبک مقابله‌ای مورد استفاده در دانش‌آموزان دختر کلاس هشتم شهر شیراز و تبیین رابطه آن با متغیرهای دانش آموزان مذکور انجام شد.مواد و روش‌ها: این پژوهش یک مطالعه مقطعی است که حجم نمونه آن 105 نفر از دانش‌آموزان دختر کلاس هشتم ناحیه سه شیراز در رده سنی 15-13 سال بودند که به روش نمونه‌گیری خوشه‌ای – تصادفی انتخاب شدند. اطلاعات با استفاده از پرسشنامه‌های دموگرافیک و راهبردهای مقابله با مشکل جمع‌آوری شد. سپس داده‌ها با استفاده از آمار توصیفی، تی مستقل، من ویتنی و آنوا تجزیه و تحلیل شد.یافته ها: نتایج نشان داد بین نمره راهبردهای مقابله ای با تحصیلات پدر) 3/0(p=، تحصیلات مادر) 001/0 (p= و شغل پدر )04/0 (p= ارتباط آماری معناداری وجود داشت. میانگین و انحراف معیار نمره کل راهبردهای مقابله با مشکل 26/187± 96/1166 به دست آمد. همچنین دانش‌آموزان مورد پژوهش بیشتر از سبک مراجعه به دیگران استفاده می‌کردند و از سبک‌های کارامد و ناکارامد به میزان مساوی استفاده می‌کردند.بحث و نتیجه‌گیری: با توجه به اینکه دانش‌آموزان از هر سه راهبرد همزمان استفاده می‌کردند، اما میزان استفاده از راهبرد مراجعه به دیگران بیشتر از سایر راهبردها در دانش‌آموزان دختر مورد مطالعه بود؛ لذا دلیل روی آوردن بیشتر دانش آموزان به این سبک نیاز به بررسی های بیشتر و گسترده‌تر دارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Strategies for Coping with Problems and Determination of Their Correlates in Female Students of the Third Educational District in Shiraz in 2015

نویسندگان [English]

  • Jeyran Ostovarfar
  • Monireh Alipoor
  • Mihan Nazari
  • Mohammad Ghorbani

چکیده [English]

Background: Adolescence is a vital period with new hazardous grounds requiring decision-making. In case adolescents are not equipped with coping strategies and are not able to perceive their own and others’ emotions, they will not have the ability to encounter adolescence pressures and crises. Thus, behavioral problems will be manifested through aggression, depression, and anxiety. The present study aimed to determine the coping strategies used by 8th grade female students in Shiraz and assess their relationship with some variables.
Methods: This cross-sectional study was conducted on 105 8th grade female students. The participants were selected through random cluster sampling and completed demographic and coping strategies questionnaires. Then, the data were analyzed using descriptive statistics, independent t-test, new Mann-Whitney U, and one-way ANOVA.
Results: The study results revealed a significant relationship between coping strategies score and father’s education level (p=0.03), mother’s education level (p=0.001), and father’s occupation (p=0.04). However, mother’s occupation, family income level, and students’ preference for spending their leisure time showed no significant association in this regard. Furthermore, the students mostly utilized “reference to others” style and used efficient and inefficient styles equally.
Conclusion: Although the students used the three strategies at the same time, the use of “reference to others” strategy was preferred. Therefore, the reason for using this method by the students requires further investigations.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Adolescents
  • Female
  • Coping strategies
  • Students