نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

مقدمه: امروزه یکی از مسایل مهم بهداشتی جوامع، افزایش تعداد و نسبت سالمندان در قسمت اعظم دنیا است که مورد توجه اندیشمندان علوم مختلف قرارگرفته است. تحقیق حاضر با هدف تعیین چگونگی مصرف خدمات بستری و سرپایی سالمندان در بیمارستان نمازی دانشگاه علوم پزشکی شیراز در سال1392 انجام شد.مواد و روش: در این مطالعه توصیفی و تحلیلی، 260 نفر از بین بیماران بالاتر از 60 سال که در بازه زمانی یک‌ساله (آذرماه 91 تا دی‌ماه 92) در بیمارستان نمازی شیراز بستری‌شده بودند، به روش نمونه‌گیری طبقه‌ای تصادفی انتخاب شدند. داده‌های مربوط به مصرف خدمات بستری نمونه‌ها ازجمله (ویژگی‌های دموگرافیک، استفاده از خدمات پاراکلینیک، پیامد بستری) از پرونده‌های آنان به وسیله چک‌لیست که روایی و پایایی آن مورد تایید قرارگرفته است گردآوری گردید. داده ها پس از ورود به نرم‌افزار spss نسخه 20 با استفاده از آمار توصیفی و استنباطی (تی مستقل، من ویتنی و کروسکال والیس) تحلیل شدند.یافته‌ها: میانگین مدت اقامت سالمندان موردمطالعه 87/7 روز بود. میزان بهره‌گیری سالمندان بستری از خدمات آزمایشگاه و رادیولوژی در این مطالعه به ترتیب 75 درصد و 2/64 در صد بود. مدت اقامت سالمندان در بیمارستان با وضعیت تاهل آنان رابطه معنی‌داری نشان داد  (p=0.32). سالمندان متوفی نسبت به سایر سالمندان بستری بطور معنیداری مدت بیشتری را در بیمارستان اقامت داشتند (p=0.22).بحث و نتیجه­گیری: با توجه به میزان استفاده سالمندان از خدمات آزمایشگاه و رادیولوژی و همچنین میانگین مدت اقامت سالمندان در بیمارستان، در عرصه خدمات بستری سالمندان توجه به بخشها و بیماریهایی که بیشترین بار بستری سالمندان به آن‌ها مربوط می‌شود و همچین توجه به خدمات تشخیصی و درمانی ازجمله آزمایشگاه ورادیولوژی شود تا از اقامت طولانی بیماران دربیمارستان جلوگیری شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Effect of Maternal Attachment Behaviors Program on Physiological Indicators of Preterm Infants: A Clinical Trial

نویسندگان [English]

  • Mitra Edraki
  • Sahra Zendeh-Zaban
  • Noushin Beheshti Pour
  • Fariba Hemati
  • Sazaneh Haghpanah

چکیده [English]

Background: Hospitalization of premature newborns in intensive care unit leads to separation of parents from their infants and chaos in family life. This study aimed to determine the effect of maternal attachment behaviors program on physiological indicators of preterm infants admitted to neonatal intensive care units.
Methods: This clinical trial was conducted on 64 premature infants hospitalized in neonatal intensive care unit. The subjects were randomly divided into control and intervention groups by block randomization. The mothers in the intervention group received attachment behaviors training program (touching, massage, and Kangaroo Mother Care) by individual and face-to-face training. On the other hand, the mothers in the control group received the routine care (Kangaroo Mother Care). Physiological indicators (respiratory rate, heart rate, temperature, and oxygen saturation) were measured 3 times. Then, the data were entered into the SPSS statistical software, version 17 and were analyzed by t-test and chi-square test.
Results: The mean scores of respiratory rate and heart rate, which were measured during three consecutive days, significantly decreased in the intervention group compared to the control group (P<0.001). Additionally, the mean scores of oxygen saturation and temperature measured during three consecutive days significantly increased in the intervention group compared to the control group (P<0.001).
Conclusion: The results showed that the attachment behaviors program in neonatal intensive care units resulted in improvement of physiological indicators in premature infants. Therefore, this program is recommended to be used for such infants hospitalized in these units.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Maternal-fetal relationship
  • physiological indicators
  • Premature infant
  • Neonatal intensive care units