نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

مقدمه: پای دیابتی به عنوان یک مسئله مهم در بین مبتلایان به دیابت مطرح است که نیاز به بررسی و شناخت بیشتری در این زمینه دارد. این مطالعه به منظور تعیین وضعیت پای دیابتی با بکارگیری مدل فرایند موازی توسعه یافته در بیماران مراجعه‌کننده به کلینک ویژه دیابت شهرستان سبزوار انجام شده است.مواد و روش: این مطالعه مقطعی بر روی بیماران مراجعه‌کننده به کلینک ویژه دیابت شهرستان سبزوار در سال 1392 انجام گرفت. برای جمع‌آوری اطلاعات، پرسشنامه‌ای بر اساس مدل فرایند موازی توسعه‌یافته، تدوین و پس از تایید پایایی و روایی آن در اختیار 400 نفر از مراجعین (مبتلایان به دیابت) قرارگرفت. این مدل به عنوان چهارچوب اصلی تئوریک تغییر رفتار عمل می‌کند. جهت تجزیه و تحلیل داده‌ها از نرم افزار 16SPSS و آزمون های آماری کای اسکوئر و تی تست استفاده شد.یافته‌ها: میانگین نمره آگاهی بیماران 95/17±8/50 و در حد متوسط بود. میانگین نمره حساسیت درک شده مراجعین نسبت به احتمال ابتلا به پای دیابتی و پیامدهای آن 79/12±67 ، میانگین نمره اثربخشی درک شده نسبت به راهکارهای توصیه شده مبنی بر رعایت نکات بهداشتی 04/14±1/72و میانگین نمره متغیر شدت درک شده از ابتلا به پای دیابتی42/17±9/60 و میانگین نمره متغیر کارایی و خودکنترلی به ترتیب 43/15±4/73 و 04/14± 8/69 بدست آمد. بین سن مبتلایان و میانگین نمره آگاهی، شدت درک شده از ابتلا و اثربخشی راهکارهای توصیه شده رابطه معنی‌داری وجود داشت. آزمون آماری بین متغیر شدت درک شده و جنسیت و همچنین بین گروه بندی شغلی و خودمراقبتی ارتباط معناداری نشان داد.بحث و نتیجه‌گیری: نتایج نشان داد که آگاهی مراجعین درخصوص ابتلا به پای دیابتی و پیامدهای آن، همچنین شدت درک شده آنان نسبت به ابتلا به پای دیابتی در حد متوسط بود؛ بنابراین توصیه می‌شود که با استفاده از مدل فرایند موازی توسعه یافته، مداخلات آموزشی مناسبی طراحی و اجرا شود که باعث درک شدت آنان نسبت به ابتلا به پای دیابتی در این گروه گردد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Evaluation of Foot Conditions in Diabetic Patients Referred to Special Clinics for Diabetes in Sabzevar using the Extended Parallel Process Model

نویسندگان [English]

  • Ali Vafaee-Najar
  • Hamidolah Allahverdipour
  • Habibilah Esmaily
  • Seyed Hamid Hosseini
  • Somaye Karimi Moghadam
  • Ahmad Sadeghi
  • Davoud Robat Sarpooshi

چکیده [English]

Background: Diabetic foot is considered as an important issue among diabetic patients requiring further investigation. This study aimed to determine the diabetic foot status among the patients referred to special clinics for diabetes in Sabzevar in 2013.
Methods: This cross-sectional study was conducted on the patients referred to a special clinic for diabetes in Sabzevar. To collect the data, a questionnaire was developed based on the extended parallel process model that acts as the main theoretical framework of behavior change. After confirming the reliability and validity of the questionnaire, it was completed by 400 patients. Then, the data were entered into the SPSS statistical software and analyzed using chi-square and t-test.
Results: The patients’ mean score of knowledge was 50.8+17.95 indicating moderate knowledge level. Besides, their mean score of perceived sensitivity of the risk of diabetic foot and its outcomes was 67+12.79, their mean score of perceived efficacy of the suggested strategies regarding observing health issues was72.1+14.04, and their mean score of perceived severity of risk of diabetic foot was 60.9+17.42. Finally, the mean scores of self-control and self-efficacy were 69.8+14.4 and 73.4+15.43, respectively. The results showed a significant relationship between the patients’ age and the mean score of knowledge, perceived severity of the disease, and perceived efficiency of the recommended strategies. Also, a significant correlation was found between perceived severity and sex as well as between job classification and self-care.
Conclusion: This study showed that the patients had moderate knowledge regarding diabetic foot and its consequences. Their perceived severity of diabetic foot was also at moderate level. Therefore, interventions based on the extended parallel process model are recommended to increase such patients’ perceived severity of diabetic foot.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Educational interventions
  • Diabetes
  • Diabetic foot