نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

مقدمه: پس از چند سال از شروع استقرار سیستم تعهدی به جای نقدی در واحدهای تابعه وزارت بهداشت و درمان، انجام مطالعاتی جهت دسته‌بندی دستاوردها و مزایای این تغییر در نظام سلامت کشور، ضروری می‌باشد. این مطالعه با رویکرد کیفی به تحلیل دیدگاه خبرگان در سطح مدیران ارشد و میانی دانشگاه‌های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کشور در زمینه دستاوردهای حاصل از اجرای حسابداری تعهدی پرداخت.مواد و روش: این مطالعه کیفی به روش تحلیل محتوا با استفاده از نمونه‌گیری هدفمند به گردآوری دیدگاه‌ معاونان توسعه و مدیران مالی دانشگاه های علوم پزشکی کشور به عنوان افراد کلیدی پرداخت و بدین منظور پس از انجام 24 مصاحبه عمیق و نیمه ساختارمند، یافته‌ها به حد اشباع رسید. به منظور تحلیل داده ها از روش پنج مرحله‌ای تحلیل چارچوبی استفاده شد و درون‌مایه های اصلی و فرعی با استفاده از نرم افزار Atlas Ti نسخه 6 استخراج گردید.یافته‌ها: نتایج در قالب 12 درون‌مایه اصلی تحت عنوان تاثیر اجرای حسابداری تعهدی بر هیات رئیسه دانشگاه‌ها، مدیران، کارکنان مالی، تخلفات، فرایندها، منابع، حضور حسابرس، شناسایی هزینه‌ها و درامدها، استقلال واحدها، کنترل داخلی، سطوح نظام ارجاع و تاثیرات برون بخشی طبقه‌بندی گردید.بحث و نتیجه‌گیری: استقرار مرحله اول اصلاحات نظام نوین مالی در بخش سلامت کشور، با دستاوردهای ارزنده‌ای همراه بوده است. هر چند در این میان تفاوت‌هایی بر حسب شرایط واحدهای مختلف دیده می‌شود، اما می‌توان با دیدی خوشبینانه به ادامه راه این تغییرات و اصلاحات کلان امیدوار بود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Accomplishments of Establishing Accrual Accounting Instead of Cash Form in Iran’s Universities of Medical Sciences: a Qualitative Study

نویسندگان [English]

  • Masoud Abolhallaje
  • Peyvand Bastani
  • Maryam Ramezanian
  • Hojjat Hamidi

چکیده [English]

Background: After years passing from establishing accrual accounting system instead of cash form in the units affiliated to the Ministry of Health, Treatment, and Medical Education, studies are necessary to be conducted for categorizing the accomplishments of this change. This qualitative study aimed to analyze the views of middle and high level managers of Iran’s universities of medical sciences regarding the accomplishments of establishing accrual accounting.
Method: This qualitative study which was performed through thematic analysis aimed to assess the views of the financial and development managers of the universities of medical sciences selected through purposive sampling. Data saturation point was achieved after performance of 24 semi-structured and deep interviews. The data were analyzed by 5-step framework analysis and main and subthemes were extracted using Atlas Ti software, version 6.
Results: The results were categorized into 12 main themes, namely the effects of establishment of accrual accounting on the directory board, managers, staffs, processes,            violations, resources, audit presence, recognition of costs and revenues, unit autonomy, internal control, referral system, and out-section effects.
Conclusion: It seems that establishing the first phase of health financial management reform in Iranian health sector was accompanied by great achievements. In spite of some differences among various units according to their own circumstances, continuation of these changes can be optimistically helpful.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Accrual Accounting
  • Cash Accounting
  • Health financial management reform