نوع مقاله: مقاله مروری

نویسندگان

چکیده

مقدمه: امروزه یکی از چالش های مهم در ارائه خدمات بیمارستانی، توجه به کیفیت سرویس های غذایی بیمارستان ها می باشد. این مسئله یکی از دغدغه های اصلی مدیران بیمارستان ها محسوب می شود. مطالعه حاضر با هدف بررسی کیفیت سرویس های غذایی در بیمارستان و راهکارهای بهبود آن انجام شده است تا از این رهگذر بتوان با اجرای راهکار های مناسب گامی در جهت کیفیت مواد غذایی در بیمارستان برداشت. مواد و روش: این مطالعه از نوع مطالعات مرور ساختاریافته می‌باشد که به روش کتابخانه‌ای و جستجوی پایگاه‌های اینترنتی مقالات انجام شد. در این مطالعه بانک های اطلاعاتی Google scholar، Pubmed، Science Direct Scopus، SIDو Iran Medex مورد جستجو قرار گرفتند. در این زمینه مقالات مرتبط با کیفیت مواد غذایی و رضایت بیماران وارد مطالعه شدند. همچنین داده ها درمدت زمان شش ماهه، سال 92-1391 جمع آوری شد. در مجموع از تعداد 2042 مقاله یافت شده تعداد 29 مقاله مورد تحلیل قرار گرفت.بحث و نتیجه‌گیری: توجه به کیفیت سرویس غذایی در بیمارستان یکی ازمهم‌ترین عوامل در بهبود سلامت بیماران و امری جدا ناپذیر از فرایند درمان است. بنابراین لازم است مدیران بیمارستان ها توجه ویژه ای به این موضوع داشته باشند. در این راستا می توان با ایجاد تدابیر لازم در جهت آموزش پرسنل تهیه و توزیع غذا، بهسازی آشپزخانه ها، درجه حرارت مناسب غذا، امکان انتخاب غذا توسط بیمار، فراهم نمودن تجهیزات سالم و کافی و معاینه منظم پرسنل بخش تغذیه، ایجاد سیستم bulk trolley و room service  به جای اتاق‌های سنتی تا میزان زیادی کیفیت مواد غذایی بیمارستان و در نتیجه رضایت بیماران را افزایش داد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Investigation of Food Services Quality in Hospitals and Strategies for Its Improvement, a Review Study

نویسندگان [English]

  • Mohadeseh Ghanbari Jahromi
  • Mohammad Khammarnia
  • Abdolsaleh Jafari
  • Soghra Sotodeh Zadeh

چکیده [English]

Introduction: Nowadays, paying attention to food services quality in hospital is one of the important challenges in provided health services and is one of the main concerns of hospital managers. The present study aimed to survey food services quality in hospitals and present strategies to for its improvement.
Methods: This systematic review was conducted in 2013 by searching databases, such as PubMed, science direct, Sid, Iran Medex, and Google scholarThe articles which were related to quality of foods and patients' satisfaction were entered into the study. Besides, the data were related to a 6-month period from 2012 to 2013. Overall, 29 out of the 2042 articles were analyzed.
Discussion: Paying attention to food services quality is one of the main factors in improvement of patients' health and an inseparable part of the treatment process. Therefore, hospital managers should pay special attention to this issue. In order to improve the food quality and increase patient satisfaction, managers can plan for educating the personnel regarding food preparation and distribution, making up appropriate kitchens, appropriate food temperature, selection of foods by patients, provision of  healthy and sufficient equipment, regular examination of the personnel of the nutrition ward, and creation of bulk trolley service and room service systems.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Quality of Services
  • Food services
  • patient satisfaction