نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

/

چکیده

مقدمه: بخش فوریت‌های بیمارستانی وظیفه فراهم نمودن مراقبت‌های درمانی سریع در همه اوقات شبانه روز و تمام روزهای سال را برای بیماران نیازمند به اقدمات درمانی به عهده دارند. لذا هدف از انجام این پژوهش تعیین مدت زمان انتظار بیمار در بخش اورژانس بیمارستان آموزشی شیراز بود.مواد و روش: این پژوهش توصیفی تحلیلی در یکی از بیمارستان های آموزشی شیراز در سال 1390 انجام گرفت. به منظور زمان سنجی گردش کار بخش اورژانس در این بیمارستانٍ، حجم نمونه‌ای به اندازه‌ی 180 بیمار تعیین گردید. برای جمع آوری اطلاعات از فرم زمان سنجی گردش کار اورژانس استفاده شد. روایی فرم های مذکور از طریق جلسات متعدد کارشناسی تایید شده بود. داده‌ها وارد نرم افزار SPSS 16گردید و از آمار توصیفی و آزمون تحلیلی تی تست(T test) استفاده شد.یافته‌ها: نتایج نشان داد که میانگین فاصله زمانی ورود بیمار تا اولین ویزیت پزشک 5±73/4 دقیقه می باشد. میانگین فاصله زمانی ورود بیمار به بخش تریاژ تا ارجاع وی به بخش‌های فوریت داخلی، جراحی، زنان یا ترخیص55± 13/48 دقیقه است. همچنین میانگین فاصله‌ی زمانی ارجاع بیمار به بخش فوریت‌های داخلی و فوریت‌های جراحی تا اولین ویزیت توسط پزشک متخصص به ترتیب 9± 45/10 و20±10/39 دقیقه بود و بین میانگین دو گروه تفاوت وجود داشت(002/0=P). در مورد اقدامات تشخیصی نیز میانگین فاصله زمانی اعزام تا دریافت نتیجه اولین آزمایش 33± 91/104 دقیقه، میانگین فاصله زمانی اعزام تا دریافت نتیجه رادیولوژی 11±50/24 دقیقه و میانگین فاصله زمانی اعزام تا دریافت نتیجه نوار قلبی 4±83/11 دقیقه بود.بحث و نتیجه‌گیری: نتایج بیانگر آن بود که زمان انتظار ارائه خدمات در بخش اورژانس بیمارستان مورد بررسی طولانی بود، لذا قرار دادن رزیدنت‌هایی مختص هر یک از فوریت ها، گسترش فضا و امکانات بخش اورژانس و اصلاح فرآیندهای ارائه خدمت به بیمار در این بخش ضروری به نظر می رسد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Investigation of Waiting Time for Emergency Services in an Educational Hospital in Shiraz

نویسندگان [English]

  • fatemeh Setoodehzadeh
  • peyman Petramfar
  • alireza Moaref
  • zohreh ghanbari
  • mehrnaz mardani
  • zahra Hooshmand

/

چکیده [English]

Introduction: Emergency department has the responsibility to provide healthcare services for the patients day and night all through the year. The present study aimed to investigate the patients’ waiting time in the emergency department of an educational hospital in Shiraz.
Methods: This cross-sectional study was conducted in an educational hospital in Shiraz in 2011. For timing the workflow in the hospital emergency department, a 180-patient sample size was selected for the study. Besides, emergency workflow form was used for data collection. The validity of this form was confirmed through several expert meetings. After all, the data were entered into the SPSS statistical software and analyzed using descriptive statistics and T-test.
Result: The findings showed that the mean interval between patient arrival and the first doctor visit was 4.73±5 minutes. Besides, the mean interval between patient arrival and triage and referral to internal, surgical, and gynecology emergency departments or discharge was 48.13±55 minutes. Also, the mean interval between referral to internal and surgical emergency departments and the first visit by a specialist was 10.45±9 and 39.10±20 minutes, respectively and the difference was statistically significant (P=0.002). Considering the diagnostic procedures, the mean interval between referral and receiving the laboratory test results, radiology results, and ECG was 104.91±33, 24.50±11, and 11.83±4 minutes, respectively.
Conclusion:  The results indicated that the waiting time was long in the emergency department of the study hospital. Thus, employing expert residents in each department, expansion of the space and facilities of the emergency department, and modification of service delivery processes are essential.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Waiting time
  • emergency
  • Workflow