نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

مقدمه: سالمندان از مهم‌ترین گروه‌هایی هستند که بیش از سایر افراد جامعه در معرض آسیب‌های اجتماعی، جسمی و زیست محیطی قرار دارند. بر اساس گزارشات سازمان بهداشت جهانی تعداد سالمندان در حال افرایش است. لذا این مطالعه با هدف تعیین سطح سلامت عمومی و شناسایی بیماری‌های شایع مزمن در سالمندان شهرستان زاهدان و روستاهای تابعه آن انجام شد. مواد و روش: این پژوهش از نوع مطالعات پیمایشی بود که به صورت توصیفی – مقطعی در سال 1390 در سالمندان ساکن شهر و روستای زاهدان انجام شد. جامعه پژوهش شامل سالمندان ساکن شهر و روستای شهرستان زاهدان بودند که از روش نمونه‌گیری تصادفی چند مرحله ای استفاده شد (در مجموع 100 نفر ساکن شهر و 100 نفر ساکن روستا). برای جمع‌آوری داده‌ها از پرسشنامه استاندارد سلامت عمومی و چک لیست مربوط به سنجش  بیماری‌های مزمن استفاده گردید. داده‌ها وارد نرم افزار  SPSS نسخه 17 گردیده و برای تحلیل داده ها از آمار توصیفی و استنباطی استفاده شد.یافته‌ها: سلامت عمومی سالمندان بالاتر از نمره برش (23) بوده (امتیاز سلامت عمومی برای سالمندان شهر 43/30 و برای سالمندان روستا 32/32 بود) که نشانه سطح سلامت پایین بود. همچنین سلامت عمومی مردان بیشتر از زنان (040/0=p) و سالمندان ساکن شهر بیشتر از روستا بود(023/0=p). شایع‌ترین بیماری در سالمندان ساکن شهر بیماری های قلبی عروقی(44%)، در سالمندان ساکن روستا مشکلات چشم(71%) و در مجموع هر دو گروه مشکلات گوش و کاهش شنوایی(50%) بود.بحث و نتیجه گیری: شیوع بیماری‌های مزمن همچون مشکلات کاهش شنوایی، بیماری های قلبی عروقی و بیماری های چشم در هر دو گروه از سالمندان از اهمیت فراوانی برخوردار است. لذا پیشنهاد می‌شود تا مدیران شبکه بهداشت و درمان این شهرستان با مداخلات و برنامه‌ریزی‌های مناسب زمینه کاهش این بیماری ها را در سالمندان فراهم کنند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Comparison of the old population's health status and chronic diseases in the urban and rural areas of Zahedan, Iran in 2012

نویسندگان [English]

  • Mohammad Khammarnia
  • Abdolvahab Baghbanian

چکیده [English]

Background: The aging population is a group of the community that is most vulnerable to social, health, and environmental damages. According to World Health Organization, the number of the old individuals is increasing rapidly. This study was conducted to assess the overall health status and identify prevalent chronic diseases among the ageing urban and rural Zahedani populations.
Methods: The present cross-sectional study was conducted in Zahedan in 2012. The study population consisted of the ageing population from rural and urban areas of Zahedan selected through multistage random sampling (100 urban and 100 rural individuals). The study data were gathered through the general health questionnaire and a checklist assessing chronic diseases. Then, the results were analyzed using the SPSS statistical software and descriptive as well as inferential statistics.
Results: In this study, study subjects' health score was above the cut-off point (23) indicating poor health (general health score was 30.43 and 32.32 for the urban and rural old population, respectively). Besides, the males' general health was higher than that of the females (p=0.040). Also, the urban population showed a better health status compared to the rural one (p=0.023). The most prevalent diseases among the urban and rural elderly population were cardiovascular (44%) and eye problems (71%), respectively. Moreover, ear problems and hearing loss (50%) were the most common deficiencies in the two study groups.
Conclusion: The prevalence of chronic diseases, such as hearing loss, cardiovascular diseases, and eye problems, in the elderly population is of utmost importance. Therefore, the health and treatment network managers are recommended to provide the ground for reducing these diseases among the aging population by appropriate plans and interventions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Aging
  • Chronic disease
  • General health
  • Urban
  • Rural
  • Zahedan