نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

مقدمه: تاب‌آوری مفهومی مهم در فهم فرآیند انطباق و یادگیری روش‌های سازگاری در مبتلایان به دیابت است. ارزیابی بهنگام این خصیصه در مداخلات کاردرمانی این افراد ضرورت دارد، لذا هدف از مطالعه حاضر بررسی توصیفی خصوصیت تاب‌آوری در مبتلایان به دیابت و فهم نقش آن در کیفیت ویژگی‌های انطباقی این افراد بود.مواد و روش: پژوهش حاضر مقطعی بود. نمونه‌گیری به صورت آسان در دی ماه 1392 از میان افراد مبتلا به دیابت مراجعه کننده به انجمن دیابت شیراز انجام شد. اطلاعات با استفاده از مقیاس تاب‌آوری کانر-دیویدسون جمع‌آوری شد. سه گروه افراد با سطح تاب‌آوری کم، متوسط و زیاد از منظر ویژگی‌های انطباقی شامل انگیزه پیشرفت، اعتماد بنفس، سخت‌کوشی و سازش‌پذیری به کمک آزمون تحلیل واریانس (ANOVA) مورد بررسی مقایسه‌ای قرار گرفتند.نتایج: 70 نفر واجد شرایط با میانگین سنی 7/10±51 شامل 24 مرد و 56 زن ارزیابی شدند. میانگین نمره تاب‌آوری در جمعیت مورد مطالعه 7/17±5/61 بدست آمد. افراد با سطوح تاب آوری کم، متوسط و زیاد در ویژگی‌های انگیزه پیشرفت (9/69=F ؛ 001/0>P)، اعتماد بنفس (3/81=F ؛ 001/0>P)، سخت کوشی (9/46=F ؛ 001/0>P) و سازش‌پذیری (6/75=F ؛ 001/0>P) با یکدیگر اختلاف معنی‌داری داشتند.بحث و نتیجه‌گیری: از یافته‌ها چنین بر می‌آید که افراد با سطوح تاب‌آوری کم، متوسط و زیاد دارای ویژگی‌های انطباقی متفاوتی بودند. بنابراین سطح تاب‌آوری در مبتلایان به دیابت می‌تواند تعیین‌کننده کیفیت انطباق این افراد با عارضه دیابت باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A Descriptive Analysis of Resiliency Trait and its Role in Adaptation Process of Diabetic Clients Who Referred to Diabetes Association in Shiraz

نویسندگان [English]

  • Seyed Alireza Derakhshanrad
  • Bahare Zeynalzadeh Ghoochani
  • Zahra Taghizadeh
  • Anise Zahedi
  • Amir Hossein Ghasem Sharifi

چکیده [English]

Background and Objectives: Resiliency is an important concept in understanding adaptation process and learning coping strategies in diabetic patients. It is imperative to examine the resiliency trait at appropriate time while providing occupational therapy interventions for diabetics. Therefore, this study aimed to descriptively examine this trait and its role in adaptation process of diabetics.
Methods: This cross-sectional study was conducted on diabetic patients selected from those who had referred to Shiraz Diabetes Association in January 2014 using convenience sampling. The data were collected by Connor Davidson Resilience Scale. Then, Analysis of Variance (ANOVA) was used to compare three diabetic groups with low, moderate, and high resiliency traits regarding adaptive features, including achievement motivation, tenacity, self-confidence, and adaptability.
Results: This study was performed on 70 qualified diabetic patients, including 24 males and 46 females, with the mean age of 51±10.7 years. The mean score of resiliency was 61.5±17.7 in the study population. The results showed a significant difference among the three study groups concerning achievement motivation (F=69.9, P>0.001), self-confidence (F=81.3, P>0.001), tenacity (F=46.9, P>0.001), and adaptability (F=75.6, P>0.001).
Conclusion: The results showed that the individuals with low, moderate, and high levels of resilience had different adaptive features. Thus, level of resiliency in diabetics could determine how they adapt themselves to consequences of diabetes.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Diabetics
  • Resiliency
  • Adaptation
  • occupational therapy