نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

مقدمه: مطالعه عوامل سبب­ساز مشکلات تغذیه­ای شیرخواران با توجه به شیوع بالا و پیامدهای منفی آن از اهمیت بسیاری برخوردار است. لذا پژوهش حاضر با هدف مقایسه خلق وخوی شیرخوارانی که به روایت مادرانشان دارا و فاقد مشکلات تغذیه‌ای بودند، انجام گرفت.مواد و روش: در این پژوهش علی- مقایسه‌ای، تعداد 50 نفر زوج مادر- کودک از طریق نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شدند. سن شیرخواران بین 6 تا 12 ماه بود. پس از همتاسازی از نظر سن، جنسیت و ترتیب ‌تولد شیرخوار و نیز سن و تحصیلات والدین، نوزادان بر اساس گزارش مادر در مورد وجود یا عدم وجود مشکلات تغذیه‌ای در دو گروه مستقل جایگزین شدند. برای جمع‌آوری داده‌ها، پرسشنامه رفتار شیرخوار- تجدید نظر شده، توسط مادر شیرخوار تکمیل شد. داده‌ها با آزمون تحلیل ­واریانس چندمتغیری(MANOVA) و با استفاده از نرم­افزار20  SPSS-تجزیه و تحلیل گردید.یافته‌ها: نتایج نشان داد که شیرخواران دارای مشکلات تغذیه‌ای، ترسوتر(02/0P= و 8/5 F=) و غمگین­تر (02/0P= و 7/5 F=) از شیرخواران بدون مشکلات تغذیه­ای بودند. همچنین این گروه در برابر محدودیت­ها پریشانی بیشتری نشان می­دادند(02/0P= و 5/5 F= و  در کل از عواطف منفی بیشتری برخوردار بودند(007/0P= و 01/8 F=). در حالی­که شیرخواران بدون مشکلات تغذیه­ای نمره بیشتری در مولفه لذت سطح بالا کسب کردند (04/0P= و 1/4 F=).بحث و نتیجه‌گیری: نتایج مطالعه حاضر بیان­گر تفاوت خلق و خوی شیرخواران دارا و فاقد مشکلات تغذیه­ای بود. این نتایج می‌تواند در برنامه‌های پیشگیرانه و درمانی مشکلات تغذیه‌ای شیرخواران مورد توجه متخصصان قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Comparison of Temperament of Infants with and without Feeding Problems

نویسندگان [English]

  • R Nasirzadeh
  • M A Mazaheri

چکیده [English]

Background and Objectives: Considering the high prevalence and negative consequences of infant feeding problems, there is an urgent need to identify the causative factors. The present study aimed to compare temperament of infants with and without feeding problems according to their mothers’ reports.
Methods: This casual-comparative study was conducted on 50 mother-infant dyads selected using convenient sampling. The infants’ ages ranged from 6 to 12 months. After matching with respect to age, sex, birth order, and maternal age and education level, the infants were classified into two groups of with and without feeding problems according to their mothers’ reports. The data were collected using Infant Behavior Questionnaire (IBQ-R), which was completed by the mothers. Then, the data were entered into the SPSS statistical software and were analyzed using MANOVA.
Results: The results showed that the infants with feeding problems had higher fear (F=5.7, P=0.02) and sadness (F=5.8, P=0.02) compared to those without feeding problems. The infants with feeding problems also demonstrated more distress to limitations (F=5.5, P=0.02) and negative affectivity (F=8.01, P=0.007). On the other hand, the infants without feeding problems gained higher scores in high intensity pleasure subscale (F=4. 1, P=0.04).
Conclusion: The results of this study indicated a significant difference between the infants with and without feeding problems regarding their temperament. This could be considered by specialists in preventive and therapeutic programs for eating problems in infants.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Feeding
  • Infant
  • Mother
  • Temperament