نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

مقدمه: برخورداری از توانمندی منجر به ارائه مراقبت بیمارمحور و ایمن شده و در نهایت به ارتقا مراقبت با کیفیت، کمک می کند. مطالعه‌ای با هدف تعیین توانمندی پرستاران بالینی و عوامل مرتبط با آن انجام شد.مواد و روش: مطالعه حاضر، پژوهشی توصیفی-تحلیلی بود که به صورت مقطعی روی 500 نفر از کارکنان پرستاری دانشگاه علوم پزشکی شیراز انجام شد. نمونه‌گیری به صورت تصادفی طبقه‌ای بود. اطلاعات با استفاده از فهرست توانمندی پرستاران جمع‌آوری شد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از SPSS نسخه 16 صورت گرفت.یافته‌ها: میانگین توانمندی پرستاران 03/36±42/164 بود. 65% از پرستاران (268 نفر) دارای توانمندی بالا بودند. بین توانمندی پرستاران بالینی با سن، بخش محل کار، سنوات اشتغال به کار پرستاری، وضعیت استخدامی، عضویت در سازمان نظام پرستاری، دانشگاه محل تحصیل و میزان علاقه به رشته پرستاری ارتباط وجود داشت.بحث و نتیجه گیری: یافته‌ها گویای توانمندی بالای پرستاران در محیط‌های بالینی بود. افراد با وضعیت استخدام رسمی و پیمانی و عضو سازمان‌های حرفه‌ای توانمندی بالاتری داشتند. همچنین افرادی که در دانشگاه دولتی و سطح بالا تحصیل کرده بودند، توانمندی بالاتری را گزارش کردند. لذا توجه به این عوامل مرتبط می تواند ارتقا توانمندی پرستاران را در پی داشته باشد. انجام مطالعاتی با هدف تبیین فرایند توانمندی پرستاران پیشنهاد می شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Nurses’ Competency in Clinical Settings and its Related Factors

نویسندگان [English]

  • S Soudagar
  • M Rambod

چکیده [English]

Background and Objectives: Competency results in provision of patient-centered care and safety, eventually promoting the quality of care. This study aimed to determine nurses’ competency in clinical settings and its related factors.
Methods: This cross-sectional, descriptive-analytical study was performed on 500 nurses of Shiraz University of Medical Sciences selected through stratified random sampling. The data were collected using the Competency Inventory for Registered Nurses. Then, the data were analyzed by the SPSS statistical software, version 16.
Results: The nurses’ mean score of competency was 164.42+36.03. Moreover, 268 nurses (65%) had high levels of competency. The results also showed a significant relationship between nurses’ competency and age, work setting, years of nursing experience, employment status, membership in the organization of nursing, universities in which the nurses were educated, and interest in the nursing field.
Conclusion: The results indicated the nurses’ high competency levels in clinical settings. Additionally, formally employed nurses and those who were members of professional organizations showed higher competency levels. The nurses who were educated in state and high-level universities also reported higher levels of competency. Therefore, considering these related factors can improve nurses’ competency. Yet, further studies are required to determine nurses’ competency process.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Competency
  • Nurses
  • Hospitals